הרחבת דרכים קיימות, ופתיחת דרכים חדשות.

תוכנית הצ/ 137

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת דרכים קיימות, ופתיחת דרכים חדשות.
מספר: הצ/ 137
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת דרכים קיימות, ופתיחת דרכים חדשות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
תחום מועצה מקומית תל מונד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7785חלק25, 48-52, 67-68, 107, 117-118
7786חלק19-29, 31, 34, 37-38, 41, 46-47, 65, 68-69
7787חלק27-34, 36-37, 39-49
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/06/1978תאריך פרסום: 15/06/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2444. שנה עברית: התשלח .