הרחבת היישוב אמציה

תוכנית 6/ 03/ 186/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת היישוב אמציה
מספר: 6/ 03/ 186/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת מושב אמציה עד ל- 350 יח"ד בהתאם להוראות תמ"א/35, לרבות מגורים, שטחים פתוחים, מבני ציבור וקהילה, ספורט, מסחר, אזור תעסוקה, אזור מבני משק, אזור למוסד חינוכי פנימייתי, שבילים ודרכים.

פירוט שטח יער קיים, קביעת גבולות מדוייקים, שימושים מותרים ודרכים על פי הוראות תמ"א/22.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי ייעוד קרקע
מ: אזור חקלאי, שטח לבנייני ציבור, אזור מגורים, אזור לבנייני משק, שטח ספורט, שטח ציבורי פתוח, אזור מסחרי, שביל להולכי רגל, דרך קיימת, יער נטע אדם קיים לפי תמ"א/22 , יער טבעי לטיפוח עפ"י תמ"א/22, שטח בית עלמין.
ל:אזור מגורים א' / מגורים ביישוב כפרי, מגורים ביישוב כפרי עם הנחיות מיוחדות, מבנים ומוסדות ציבור, מבנים ומוסדות ציבור לחינוך, שטח ציבורי פתוח, ספורט ונופש, יער, מתקנים הנדסיים, בית עלמין, שבילים, דרכים, טיפול נופי, תעסוקה, מסחר, מתקנים הנדסיים ושטח למבני משק.
2. חלוקת שטח התכנית למגרשים בהסכמת בעלים, בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה וקביעת הוראות בדבר איחוד, חלוקה ורישום.
3. קביעת שלבי ביצוע התכנית.
4. קביעת הוראות, לרבות בדבר התכליות, השימושים, קוי בנין, מספר הקומות שטחי ואחוזי הבניה, הנחיות בינוי, עיצוב ופיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות, הוראות לפיתוח תשתיות וקביעת תנאים להוצאת היתרי בניה ביעודי הקרקע כמפורט בתכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישאמציה

תיאור המיקום:
בתחום מועצה אזורית לכיש
קוארדינטות 191.800X
604.600Y

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3118חלק5-6, 12, 14
3121חלק2, 9, 12, 16-17, 20, 22-23, 25
3122חלק4, 9, 28-30
3134חלק1-10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 186/ 2מושב אמציהשינוי
תוכנית6/ 03/ 186/ 1בית עלמיןשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםפירוט
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/12/2009תאריך פרסום: 24/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6036. עמוד: 1102. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים08/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט03/11/2009
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/11/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/05/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות16/06/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/03/2008
פרסום להפקדה ברשומות20/03/2008תאריך פרסום: 20/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5787. עמוד: 2463. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים10/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/02/2008
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית07/02/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/02/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית06/11/2007
החלטה בדיון בהפקדה19/02/2007
קבלת תכנית07/01/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה