הרחבת היישוב לבון

תוכנית ג/ 16800

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת היישוב לבון
מספר: ג/ 16800
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
להרחיב את הישוב "לבון" , בשטח כולל של כ- 181.95 דונם , בתוספת 178 יח"ד.

עיקרי הוראות התכנית:
לקבוע ייעודי קרקע לשטח מגורים , למבני ציבור , לשטח פתוח ציבורי .
לקבוע התווית דרכים , דרכים משולבות ואזור מעבר להולכי רגל ואזור לצידי דרך לטיפול נופי.
להתאים את הדרכים והמגרשים בתכנית גבמ/ 146 בנקודות עם התכנית החדשה .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18809חלק21, 3-4, 6, 9
19220חלק22-23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף17/11/2007
קבלת תכנית01/01/2007