הרחבת היישוב- הושעיה

תוכנית ג/ 19386

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת היישוב- הושעיה
מספר: ג/ 19386
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת 78 מגרשים חד משפחתיים במקום אזור המיועד ל-81 יח"ד ליצירת שכונה חדשה קוהרנטית של 159 יח"ד לכדי מיצוי המכסה המותרת של 600 יח"ד.
הסדרת שטחי תעסוקה הקיימים בתוך היישוב מבחינת שימושים מותרים ותחבורה.

עיקרי ההוראות:
תוספת של שטח למבני ציבור.
קביעת תכליות ושימושים מותרים למגרשים החדשים ואזור תעסוקה, ושינוי גיאומטריה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 1
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרת עיליתנצרת עיליתנצרת עילית
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלהושעיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17621חלק9
17622חלק2-3, 271, 4-5, 7, 10, 26
17623חלק12, 14, 16-18, 22-23, 27, 29-304-6, 10-11, 15, 21, 28
17624חלק26, 29, 35, 39-40
17643חלק10, 15, 21-22
17667כל הגוש
17711כל הגוש
17844חלק
17845חלק172
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 140ישוב קהילתי הושעיהשינוי
תוכניתג/ 7139התאמה לכביש גישה חדש ואיחוד בעיזורמבני ציבור הושעיהכפיפות
תוכניתג/ 11404ישוב קהילתי הושעיה , מתאר 1שינוי
תוכניתג/ 5083ישוב קהילתי הושעייהכפיפות
תוכניתג/ 4733דרך גישה למצפה הושעייהכפיפות
תוכניתג/ 8391גן לאומי ציפורי - הרחבה.כפיפות
תוכניתיז/ מק/ 11404/ 01שינוי בקו בנין צידי, הושעיהכפיפות
תוכניתיז/ מק/ 140/ 01שינוי בקו בנין מגרש 133, הושעיהכפיפות
תוכניתיז/ מק/ 140/ 10הגדלת שטחים לצרכי ציבור והרחבת דרכים, הושעיהכפיפות
תוכניתיז/ מק/ 11404/ 02הגדלת שצ"פ, הושעיהכפיפות
תוכניתיז/ מק/ 11404/ 04איחוד וחלוקה בהסכמה, הושעיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות15/08/2012
הוגשו התנגדויות29/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4177. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים20/04/2012תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2012. עיתון: עיתון מקומי ב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/04/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/04/2012
החלטה בדיון בהפקדה22/06/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/02/2011
קבלת תכנית07/02/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה