הרחבת הישוב ג'דיידה מכר לכיוון דרום - גבעת טנטור, 4800 יח"ד

תוכנית ג/ 16060

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת הישוב ג'דיידה מכר לכיוון דרום - גבעת טנטור, 4800 יח"ד
מספר: ג/ 16060
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
הרחבת ג'דידה - מכר לישוב עירוני בבניה רוויה , איכותית ומודרנית, תוך הגדלה משמעותית של אפשרויות התעסוקה והמחר ומתן צביון אורבני לישוב כולו.
הקמת פארק תעסוקה אזורי ומוסדות כלל אזוריים לרווחת תושבי האזור.

עיקרי התכנית:
שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע לאזור מגורים ושימושים נלווים- כגון:שטחים לבנייני ציבור , דרכים, שטח פתוח ציבורי, אזור מסחר ואזור מלאכה .
שינוי יעוד קרקע חקלאית לפארק תעסוקה ,מוסדות ציבור כלל אזוריים ,בית עלמין,דרכים ושטח פתוח ציבורי.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת היקף זכויות בנייה מרביות בסך של כ- 4800 יח"ד ,כ- 537,000 מ"ר לשימושי תעסוקה ומסחר וכ- 400,000 מ"ר למבני ציבור ומוסדות כלל אזוריים.
קביעת הוראות להכנת תכניות מפורטות הכוללות הוראות איחוד וחלוקה מחדש.
קביעת מתחמים לאיחוד וחלוקה , שלבי ביצוע לפיתוח השטח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיג'דיידה-מכרג'דיידה-מכר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18461חלק1-23, 28, 31, 34, 36, 38
18535חלק32-43, 686, 47-48, 51-52, 55-56, 59-60, 69
18536חלק1-5, 7-19, 23-9120-22
18543חלק13, 31-58, 60-69, 86-88, 92-93, 95-9681-82, 84-85
18544חלק16-17, 20-21, 24-25, 28, 37, 407-15, 18-19, 22-23, 26-27
18545חלק1-24, 32-33, 40-4125-31, 34-38
18546חלק1-91, 93-101
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7973תכנית מתאר ג'דיידה מכרשינוי
תוכניתג/ 6073תכנית מתאר גבעת מכרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו24/08/2009
החלטה בדיון בהפקדה21/12/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/02/2006
קבלת תכנית29/01/2006