הרחבת הישוב דיר חנא

תוכנית ג/ 15132

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת הישוב דיר חנא
מספר: ג/ 15132
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תוכנית מתאר , על בסיס תכנית אב שאומצה על ידי הועדה המחוזית ,לישוב דיר חנא, התכנית תיתן מענה לצרכי הישוב בשנים הבאות מבחינת פיתוח מגורים,שטחי ציבור,מערכת דרכים ותעסוקה.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד שטח חקלאי לפיתוח מגורים,מבני ציבור,דרכים שחים פתוחים וכ'ו.
ב. קביעת הנחיות להכנת תכניות מפורטות מתחמיות הכוללת איחוד וחלוקה.
ג. פירוט תכליות ליעודים השונים.
ד. קביעת הוראות הנחיות בניה.
ה. קביעת הוראות והנחיות בדבר עיצוב אדריכלי/ אורבני.
ו. קביעת הנחיות לרישוי מבנים קימים שנבנו ללא היתר או המהווים שימוש חורג.
ז. קביעת עקרונות סביבתיים לתכנון,כמפורט בנספח הסביבתי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנאדייר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
9415חלק83-121
19408חלק94, 100-101, 103, 106, 116-117, 122-124, 126, 129, 132-135, 142-145
19409חלק29-45, 55-58, 62-72, 7511-12, 54, 59-60, 73-74
19410כל הגוש
19411כל הגוש
19412חלק4, 6, 10-30, 32, 35-36, 401-3, 5, 7, 9, 39
19413כל הגוש
19414חלק2, 4, 68, 101, 1043
19415חלק54-55, 59, 62-68, 71-74, 83-121, 12360-61, 69-70, 75-76, 122
19416חלק1-6, 9, 11-18, 23-27, 56-647, 19-20, 22, 28, 30, 47, 55, 65
19417חלק82-83, 86-87, 90
19418חלק15-99, 102-10310-14, 100
19419כל הגוש
19420חלק1-3, 10
19424חלק4-9, 32-371-3, 10, 12-14, 38-39, 114, 119-120
19425כל הגוש
19426חלק19, 451, 7, 17-18, 20, 42-44, 46, 88
19427חלק12-14, 55-56, 581, 8, 10-11, 15-17, 37-38, 47-48, 53-54, 63-66
19428חלק1-67-8, 163, 165
19430כל הגוש
19453חלק80-81
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/12/2011תאריך פרסום: 22/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6346. עמוד: 1583. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים18/11/2011תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט10/11/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה10/10/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/09/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות24/02/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5823. עמוד: 3546. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים23/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/05/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/04/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית23/01/2007
החלטה בדיון בהפקדה27/02/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/05/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף03/04/2005
קבלת תכנית30/11/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה