הרחבת הישוב חורה

תוכנית 7/ 02/ 177/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת הישוב חורה
מספר: 7/ 02/ 177/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית להרחבת הישוב.
ב. קביעת יעודי קרקע העיקריים בשטח התכנית.
ג. קביעת השלד הבסיסי של מערכת הדרכים.
ד. קביעת תנאים ומגבלות לביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 1
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
ישוב: חורה
גושים: 100011, 100012, 1 / 100012, 2 / 100012,
3 / 100012, 4 / 100012, 100013, 1 / 013
100, 5 / 100013.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12001חלק1
12002חלק1, 4
12003חלק1
12004חלק1
12005חלק1
13001חלק1, 7
13005חלק1-2
100011חלק8, 18
100012חלק1, 5-6, 10-19, 21-22, 25-26, 36-37, 42, 44
100013חלק4-7
100407חלק4-39
100408חלק4-188
100516חלק1
100556חלק2-172
100557חלק2-91
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/09/1999תאריך פרסום: 09/09/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4801. עמוד: 5523. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים20/08/1999תאריך פרסום בעיתון: 20/08/1999.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה20/07/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה19/07/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו19/07/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/07/1999
קבלת תכנית18/04/1999
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/02/1999
החלטה בדיון באישור תכנית11/01/1999
החלטה בדיון בהתנגדויות11/01/1999
פרסום להפקדה ברשומות01/10/1998תאריך פרסום: 01/10/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4686. עמוד: 68. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים11/09/1998תאריך פרסום בעיתון: 11/09/1998.
החלטה בדיון בהפקדה23/02/1998