הרחבת הישוב ניצן

תוכנית 6/ 03/ 291

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת הישוב ניצן
מספר: 6/ 03/ 291
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הרחבת הישוב על ידי תוספת של כ- 300 יח''ד ל- 300 יח''ד הקיימות.
ב. שינוי יעודי קרקע משטח חקלאי, שטח לבנייני משק, שטח פרטי פתוח, אזור
ספורט ודרך - לאזור מגורים א', לדרך, לשביל להולכי רגל, לשטח ציבורי פתוח,
לשטח למבני ציבור, לאזור ספורט ולמתקן הנדסי.
ג. קביעת מתחמים להקמת מבנים זמניים בשטח חקלאי.
ד. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ה. קביעת שימושים, מגבלות, זכויות והנחיות בניה לשימושי הקרקע השונים.
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה ולאיכלוס המבנים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלון

תיאור המיקום:
מקום: ניצן, מועצה אזורית חוף אשקלון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
163חלק118-120, 122-124, 126, 128, 135, 137, 139-141
164חלק118-120, 122-123, 128
413חלק160-161, 213, 228
2782חלק3, 5-13, 18, 20-22, 24-252, 4, 19
2783חלק2
2784חלק3, 71, 4-6, 8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ מק/ 2016תכנית לחלוקה מחדששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים26/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות23/05/2006תאריך פרסום: 23/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5531. עמוד: 3332. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון בוולק"ח19/05/2006
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט09/04/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/04/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות21/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות31/08/2005תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 4016. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2005
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט22/07/2005
פרסום להפקדה בעיתונים22/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2005. עיתון: מעריב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/06/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית17/05/2005
החלטה בדיון בהפקדה16/05/2005
קבלת תכנית04/05/2005