הרחבת הישוב רוחמה

תוכנית 7/ 03/ 264/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת הישוב רוחמה
מספר: 7/ 03/ 264/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת קיבוץ רוחמה המונה נכון למועד הפקדת התכנית 193 יח"ד
קבע ו- 65 יח"ד זמניות, באופן בו סה"כ יח"ד הקבע הקיימות
והמתוכננות לאחר אישור תכנית זו יהיה 376 יח"ד, על ידי
שינויים בייעודי קרקע, שינויים בתוואי דרך מס' 333, איחוד וחלוקת
מגרשים בהסכמת בעלים וקביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגברוחמה

תיאור המיקום:
גושים וחלקות:
גוש: 38653/2 חלקי חלקה 1
גוש: 38653/3 חלקי חלקה 4, 7
גוש: 400035 חלקי חלקה 1
גוש: 38655/3 חלקי חלקה 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10
גוש: 38655/1 חלקי חלקה 7
גוש: 38655/2 חלקי חלקה 2, 3, 5
גוש: 38656/3 חלקי חלקה 1, 2, 3, 4, 7
גוש: 38656/1 חלקי חלקה 2, 4
גוש: 38657/1 חלקי חלקה 1, 18
גוש: 3106 חלקי חלקה 33

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38655חלק1-2, 5-10
38656חלק2, 4
38657חלק1, 18
400035חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 264/ 2/ אקיבוץ רוחמה- תכנית מפורטתשינוי
תוכנית7/ 02/ 303/ 2שינוי תוואי כביש רוחמהשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/02/2004תאריך פרסום: 18/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5273. עמוד: 1930. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים30/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2004. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/01/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/12/2003
החלטה בדיון באישור תכנית01/12/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/08/2003
פרסום להפקדה ברשומות14/08/2003תאריך פרסום: 14/08/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5215. עמוד: 3802. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים08/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/07/2003
החלטה בדיון במועצה הארצית11/03/2003
החלטה בדיון בהפקדה05/11/2001
קבלת תכנית16/11/1998