הרחבת הישוב שומריה

תוכנית 7/ 03/ 439/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת הישוב שומריה
מספר: 7/ 03/ 439/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת קיבוץ שומריה ל- 350 יח"ד לרבות מגורים, שטחים פתוחים, מסחר ומבנים ומוסדות צבור, ספורט, אזור תעשיה קלה ומלאכה, מבני משק, מבנים ומוסדות צבור לחינוך, אכסון מלונאי, שבילים ודרכים ומתקנים הנדסיים.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד קרקע:
מ: שטח חקלאי, שטח לבנייני צבור, אזור מבני צבור, אזור מלאכה,
שטח מבני משק, אזור ספורט, שטח ציבורי פתוח, מתקן טהור שפכים,
דרכים, דרכים משולבות.
ל- שטח חקלאי, מגורים, מגורים מיוחד, תעשיה קלה ומלאכה,
מבני משק, מבנים ומוסדות ציבור, מבנים ומוסדות ציבור לחינוך, מסחר ומבנים ומוסדות
ציבור, אכסון מלונאי, קרקע חקלאית, קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים, שטח צבורי פתוח,
ספורט ונופש, תחנת תדלוק, יער, דרכים דרכים משולבות, שבילים, חניון.
2. חלוקת שטח התכנית למגרשים , בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה
וקביעת הוראות בדבר איחוד, חלוקה ורישום.
3. קביעת שלבי ביצוע והתניות לביצועם.
4. קביעת הוראות, בדבר התכליות, השימושים, בכל יעודי הקרקע.
5. קביעת זכויות, הוראות והנחיות בניה כגון: קווי בנין, מספר הקומות, שטחי ואחוזי הבניה, הנחיות בינוי, עיצוב ופיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות, הוראות לפיתוח תשתיות.
6. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה בייעוד הקרקע כמפורט בתכנית.
7. קביעת הוראות לפיתוח השטח הכולל תשתיות ושרותים.
8. דיוק שטחי יער עפ"י תמא 22 וקביעת הוראות מפורטות להם.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןשומריה

תיאור המיקום:
בתחום מועצה אזורית בני שמעון
קואורדינטה X 189000
קואורדינטה Y 593500

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3133חלק8-10, 20, 22-24, 30, 32, 37-38, 40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתד/ 7/ 02/ 305/ 22דרך מס' 358 בקטע כביש 31 - שומריהשינוי
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכנית7/ מק/ 2045קיבוץ שומריהביטול
תוכנית6/ 03/ 239/ אקיבוץ שומריהביטול
תוכנית7/ 03/ 439/ אמתחם בתי הספר בשומריהשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורפירוט
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםפירוט
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/07/2011תאריך פרסום: 05/07/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6260. עמוד: 5269. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים24/06/2011תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2011. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה21/06/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/05/2011
החלטה בדיון באישור תכנית08/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות07/10/2010תאריך פרסום: 07/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6140. עמוד: 264. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים17/09/2010תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2010. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר07/09/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/08/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית08/12/2009
החלטה בדיון בהפקדה17/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/01/2008
קבלת תכנית30/12/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה