הרחבת הישוב תפרח

תוכנית 7/ 03/ 236/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת הישוב תפרח
מספר: 7/ 03/ 236/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית למושב תפרח על ידי קביעת יעודי
קרקע והנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםתפרח
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100243חלק2-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 236/ 6מושב תפרחשינוי
תוכנית7/ 03/ 236/ 7הקמת מעון יום במושב תפרחשינוי
תוכנית7/ 03/ 236/ 5מושב תפרח מגרשים 274 - 273שינוי
תוכנית7/ 03/ 236/ 4חלקה 65 - מושב תפרחשינוי
תוכנית7/ 03/ 236/ 3שינוי מקרקע חקלאית לאזור מגורים לבעלי מקצועשינוי
תוכנית7/ 03/ 236/ 1מושב תפרחשינוי
תוכנית7/ 03/ 236/ 2מושב תפרחשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/06/2000תאריך פרסום: 21/06/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4895. עמוד: 4032. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים02/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/05/2000
החלטה בדיון באישור תכנית04/10/1999
פרסום להפקדה בעיתונים26/02/1999תאריך פרסום בעיתון: 26/02/1999.
פרסום להפקדה ברשומות20/01/1999תאריך פרסום: 20/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4723. עמוד: 1681. שנה עברית: התשנט .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/12/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו21/12/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה21/12/1998
החלטה בדיון בהפקדה07/12/1998
קבלת תכנית06/10/1997