הרחבת המושב

תוכנית עח/ 45/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת המושב
מספר: עח/ 45/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.הרחבת מושב גבעת שפירא ב-44 מגרשי מגורים חד
משפחתיים.
ב.שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים,
שטח לבניני ציבור, אזור למבני ספורט,
שטח ציבורי פתוח, דרכים ולנוף כפרי פתוח.
ג. התווית דרכים חדשות והרחבת חלק מדרך 91
מ-12מ' ל-15מ'.
ד. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלי המגרשים בהתאם
להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון ובניה, התשכ"ה- 1965
ה. קביעת הוראות והגבלות בניה בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרגבעת שפירא

תיאור המיקום:
ישוב: גבעת שפירא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8419חלק3
8420חלק43, 10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 45/ 1פתיחת כביש גישה,התאמת התכנית למציאותשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/08/2001תאריך פרסום: 09/08/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5009. עמוד: 3529. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים20/07/2001תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/06/2001
החלטה בדיון באישור תכנית25/02/2001
החלטה בדיון בהתנגדויות25/02/2001
פרסום להפקדה ברשומות23/11/2000תאריך פרסום: 23/11/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4935. עמוד: 452. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים20/10/2000תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/09/2000
החלטה בדיון בהפקדה14/07/1999
קבלת תכנית21/11/1998