הרחבת הר חלוץ

תוכנית ג/ 16390

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת הר חלוץ
מספר: ג/ 16390
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש של הר חלוץ.

עיקרי הוראות התכנית:-
- שינוי יעוד קרקע משטח פרטי פתוח, שטח ישוב כפרי/קהילתי, שטח חקלאי, דרך ודרך משולבת למגורים, ממגורים , שטח פרטי פתוח ודרך משולבת למגורים ב', ממגורים לדרך גישה, משטח ישוב כפרי ומגורים לדרך משולבת , משטח פרטי פתוח, מגורים, דרך משולב ושטח חקלאי לדרך, מדרך לציבורי משולב ומסחר משולב עם תעסוקה מקומית, מדרך משולבת לספורט, ממגורים דרךודרך משובל לשטח ציבורי פתוח ומשטח פרטי פתוח ומדורים לשטח לשימור נופי.
- קביעת התכליות המותרות לכל יעד קרקע.
- קביעת הוראות בניה.
- קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי
- קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות הנדסיות.

עיקרי ההוראות:
שינוי ייעוד קרקע משטח פרטי פתוח,שטח ישוב כפרי , שטח חקלאי , דרך ודרך משולבת למגורים , ממגורים , שטח פרטי פתוח ודרך משולבת למגורים ב', ממגורים לדרך גישה , משטח ישוב כפרי ומגורים לדרך משולבת, משטח פרטי פתוח, מגורים , דרך משולבת ושטח חקלאי לדרך, מדרך לציבורי משולב ומסחר משולב עם תעסוקה מקומית, מדרך משולבת לספורט, ממגורים, דרך ודרך משולבת לשטח ציבורי פתוח ומשטח פרטי פתוח ומגורים לשטח לשימור נופי.

קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה .
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
קביעת הניחיות לפיתוח תשתיות הנדסיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח נוף
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבהר חלוץ
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפוןמקומית מחוזית מחוז הצפון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19222חלק8-120121
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6260ישוב קהילתי הר החלוץשינוי
תוכניתג/ 10902הר חלוץ, שינוי למתאר,שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/05/2009תאריך פרסום: 12/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5950. עמוד: 3708. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים22/03/2009תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/03/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות15/09/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3641. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים30/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה30/07/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/07/2007
קבלת תכנית05/06/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה