הרחבת ותכנון מחדש מושב אודם

תוכנית ג/ 17484

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת ותכנון מחדש מושב אודם
מספר: ג/ 17484
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הרחבה ותכנון מחדש של מושב הר אודם.
א. הרחבה ותכנון מחדש של מושב הר אודם.
ב. הוספת 68 יחידות דיור ל- 97 יחידות דיור הקיימות, סה"כ : 165 יחידות דיור במושב.
ג. הגדלת תירות ב- 75 יחידות אירוח ל- 45 יחידות אירוח הקיימות , סה"כ 120 יחידות אירוח במושב.
ד. הקמת אזור אטראקציה תיירותית משולב בשטח פרטי פתוח.
ה. הקמת אזור מסחר ואירוח כפרי.
ו. הקמת אזור קרקע חקלאית.
ז. הקלה מתמ"א 3 בנוגע לקווי בנין בדרך ראשית מס' 96 להתחברות המוצעת.
ח. גריעת 3 דונם מתחום יער 1204 עפ"י תמ"א 22.
ט. שינוי יעוד קרקע לשמורת טבע כמסומנת בתמ"א 35.

עיקרי ההוראות:
שינויים בייעודי הקרקע התקפים:
א. משטח ללא יעוד לשטח מגורים א',מגורים ב' 1,פרטי פתוח, דרך, מבנים ומוסדות ציבור, שמורת טבע, בית קברות, יער, ומבני משק.
ב. משטח פרטי פתוח למבנים ומוסדות ציבור,יער,מגורים א',תירות,ספורט ונופש,אטרקציה תיירותית, מסחר ואירוח כפרי.
ג. מאזור מגורים א', יער,
ד. מאזור תיירות ונופש לתיירות וספורט ונופש.
ה. מאזור מבני ציבור לספורט ונופש.
ו. מאזור ספורט למסחר ואירוח כפרי,פרטי פתוח,מסחר ותעשיה קלה ומלאכה,קרקע חקלאית.
ז. מאזור מבני משק משותפים לאטרקציה תיירותית ,דרך,מבני משק.
ח. מאזור מלאכה למסחר ותעשיה קלה ומלאכה וקרקע חקלאית.
ט. מאזור אחסנה לאטרקציה תיירותית.
י. מיער לפי תמ"א 22 ליער, מבני משק.
יא. קביעת השימושים בכל יעוד קרקע.
יב. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןאודםאודם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
202000חלק4, 8, 32
202011חלק1, 9, 15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5600מושב הר אודםשינוי
תוכניתגו/ מק/ 5600/ 01איחוד וחלוקה של מגרשים, אודםשינוי
תוכניתתממ/ 2/ 3תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולןכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/04/2011תאריך פרסום: 10/04/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6222. עמוד: 3599. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים15/03/2011תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2011. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2011. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/02/2011
החלטה בדיון באישור תכנית09/08/2010
פרסום להפקדה ברשומות21/06/2010תאריך פרסום: 21/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6098. עמוד: 3443. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר10/06/2010
פרסום להפקדה בעיתונים14/05/2010תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2010. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/04/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית17/11/2009
החלטה בדיון בהפקדה12/01/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/03/2008
קבלת תכנית04/03/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה