הרחבת זכויות בניה במגרש 174

תוכנית חש/ 21/ 16/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת זכויות בניה במגרש 174
מספר: חש/ 21/ 16/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות הבניה למטרות עיקריות ושטחי שרות בתחום המגרש.

עיקרי הוראות התכנית:
1. הגדלת זכויות הבניה למטרות עיקריות ב- 42 מ"ר.
2. הגדלת זכויות הבניה ושטחי שרות ב- 9 מ"ר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחוף השרוןחוף השרוןכפר נטר

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 188,053
קואורדינטה Y 687,378

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7946חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחש/ 21/ 16הרחבת כפר נטר.שינוי
תוכניתחש/ מק/ 21/ 19קביעת הוראות בינוי,, קביעת הנחיות להקמת בריכות שחיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית30/03/2010
פרסום להפקדה בעיתונים29/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/01/2010
פרסום להפקדה ברשומות21/01/2010תאריך פרסום: 21/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6052. עמוד: 1613. שנה עברית: התשע .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט08/12/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/12/2009
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/01/2009
קבלת תכנית24/07/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים111128/01/2010
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200900530/03/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה