הרחבת זכויות בניה בשטח למבני ציבור - קרית מלאכי

תוכנית 18/ 02/ 102/ 78

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת זכויות בניה בשטח למבני ציבור - קרית מלאכי
מספר: 18/ 02/ 102/ 78
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת השטח לבנייני ציבור ( מגרשים 45 ו- 46) לצורך בניה מעל ומסביב למבנה מקלט קיים כמפורט להלן:
א. שינוי יעוד מדרך קיימת ( מגרש מס' 44) לשטח לבנייני ציבור ( מגרש מס' 45A חלק).
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג. התווית זכות מעבר לציבור במגרש 45 A.
ד. קביעת שטחי הבנייה המירביים בשטח לבנייני ציבור, מגרש 45A ל- 150% מתוכם 110% המהווים שטחים עיקריים.
ה. קביעת התכליות והשימושים.
ו. קביעת התנאים למתן היתרי בניה.
ז. קביעת קווי הבניין במגרש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםקרית מלאכיקרית מלאכיקרית מלאכישרת משה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2407חלק45-4644
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית18/ 02/ 102/ 26תכנית מתאר קרית מלאכישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים20/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 17/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות05/01/2006תאריך פרסום: 05/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5478. עמוד: 1149. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/11/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות25/07/2005
פרסום להפקדה ברשומות08/06/2005תאריך פרסום: 08/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5403. עמוד: 2937. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2005
פרסום להפקדה בעיתונים22/04/2005תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/03/2005
החלטה בדיון בהפקדה17/01/2005
קבלת תכנית29/02/2004