הרחבת חוות כלובי דגים בים התיכון

תוכנית 11/ 02/ 253/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת חוות כלובי דגים בים התיכון
מספר: 11/ 02/ 253/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת מספר מערכות הכלובים המשמשות חווה לגידול דגים בים התיכון, והצגת פריסתם של 11 המערכות בתחום התכנית.

עיקרי ההוראות:
א. הגדלת מספר מערכות הכלובים עד ל- 11 מערכות כלובים, וזאת בהתאם למערך הפריסה ומיקום העוגנים המוצע בתשריט המצורף לתכנית זו.
ב. מתן הוראות מפורטות להוצאת היתרים ל- 11 מערכות כלובים לגידול דגים.
ג. קביעת התנאים הסביבתיים הנדרשים לשימוש שוטף של החווה.
ד. קביעת השלבים וההתניות לביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםגלילית מחוז הדרום

תיאור המיקום:
קואורדינטות:
מערב מזרח - Y
646527
644654
643066
644706
644839

דרום צפון- X
156030
155486
158833
159917
159918

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3166חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית11/ 02/ 253חקלאות ימית בים התיכון מול חופי אשדוד לצרכי ניסוי (פיילוט)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/10/2009תאריך פרסום: 13/10/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6004. עמוד: 121. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים02/10/2009תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/10/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט01/09/2009
החלטה בדיון באישור תכנית05/01/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר23/11/2008
פרסום להפקדה ברשומות18/11/2008תאריך פרסום: 18/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5866. עמוד: 387. שנה עברית: התשסט .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית29/09/2008
פרסום להפקדה בעיתונים26/09/2008תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/09/2008
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט23/09/2008
החלטה בדיון בולחוף30/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה18/02/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/07/2007
קבלת תכנית26/06/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה