הרחבת חוות לולים, גשר הזיו

תוכנית ג/ 18310

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת חוות לולים, גשר הזיו
מספר: ג/ 18310
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד קרקע למבני משק חוות לולים

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מבני משק להרחת חוות לולים
קביעת זכויות ומגבלות בניה והחניות בינוי ועיצוב
קביעת הוראות בדבר איכות הסביבה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרגשר הזיו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19010חלק13, 28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3326גשר הזיו ושטחי מוא"ז סולם צורשינוי
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/06/2012תאריך פרסום: 14/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6431. עמוד: 4699. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים18/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2012. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט08/05/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/05/2012
החלטה בדיון באישור תכנית09/01/2012
פרסום להפקדה ברשומות31/08/2011תאריך פרסום: 31/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6288. עמוד: 6281. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2011
פרסום להפקדה בעיתונים29/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2011. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט18/07/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/07/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית27/07/2010
החלטה בדיון בהפקדה13/01/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/08/2009
קבלת תכנית02/07/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה