הרחבת טמרה - שכונת מזרחית

תוכנית ג/ 10468

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת טמרה - שכונת מזרחית
מספר: ג/ 10468
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת ייעודי קרקע למגורים, בנייני ציבור, שטחים
ציבוריים פתוחים, דרכים ומעברים להולכי רגל.
ב. קביעת הוראות בניה, קווי בניין, עקרונות בינוי
ותנאים למתן היתרי בניה.
ג. קביעת שטחי בנייה מרביים, מספר קומות מרבי ומס'
יח"ד מרבי לכל מגרש.
ד. קביעת חלוקה למגרשים.
ה. קביעת הוראות בדבר חנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועטמרה (יזרעאל)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17095חלק1-2
17100חלק2, 4
17101חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7667שנוי לתכנית מפורטת, טמרהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/07/2000תאריך פרסום: 09/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4900. עמוד: 4189. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים16/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/05/2000
החלטה בדיון באישור תכנית18/01/2000
החלטה בדיון בהתנגדויות18/01/2000
פרסום להפקדה ברשומות14/10/1999תאריך פרסום: 14/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4809. עמוד: 196. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים10/09/1999תאריך פרסום בעיתון: 10/09/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/08/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו24/08/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה24/08/1999
החלטה בדיון בהפקדה01/07/1998
קבלת תכנית21/01/1998