הרחבת יח"ד בבנין מגורים ברח' נג'ארה 25 , גבעת שאול

תוכנית 14268

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת יח"ד בבנין מגורים ברח' נג'ארה 25 , גבעת שאול
מספר: 14268
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבות דיור לדירות קיימות.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד מאזור מגורים 2 למגורים ג'.
2. קביעת בינוי לתוספות בניה בכל המפלסים לשם הרחבת יח"ד קיימות, הכל בהתאם לנספח הבינוי.
3. קביעת תוספת שטחי בניה, סה"כ 1300.20 מ"ר, מתוכם 938.93 שטחים עיקריים, 361.27 מ"ר שטחי שירות.
4. קביעת בינוי לתוספת שטחים.
5. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
6. שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים.
7. קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
8. קביעת הוראות בגין הריסת מבנה.
9. קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםנג'ארה

תיאור המיקום:
שכונת: גבעת שאול
קואורדינטה X 218275
קואורדינטה Y 633125
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30160חלק126
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הוגשו התנגדויות21/10/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות16/08/2012תאריך פרסום: 16/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6460. עמוד: 5837. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים20/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה12/06/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/04/2011
קבלת תכנית09/12/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית201101212/06/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה