הרחבת יח"ד ותוספת קומות רח' מיכלין 1 - שכ' בית וגן

תוכנית 13322

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת יח"ד ותוספת קומות רח' מיכלין 1 - שכ' בית וגן
מספר: 13322
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטחים בכל הקומות, תוספת קומה עליונה לשם הרחבת יח"ד חדשה.

עיקרי ההוראות:
- קביעת בינוי לתוספות בניה בכל המפלסים לשם הרחבת יח"ד קיימות, הכל בהתאם לנספח הבינוי.
- קביעת בינוי לתוספת קומה במפלס 13.50+ לשם הרחבת יח"ד הנמצאת במפלס 10.5+.
- קביעת בינוי לתוספת בניה במפלס 1.50- לשם הרחבת בנק מסחרי.
- שינוי יעוד מאזור מגורים 1 למגורים ב'.
- קביעת בינוי לתוספת שטח לפי התכנית הנ"ל סה"כ 1216.68 מ"ר, מתוכם 1030.68 מ"ר שטח עיקרי ו 186.00 מ"ר שטח שירות.
- קביעת תנאים למן היתר בניה.
- שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים.
- קביעת מס' היח"ד בבניין ל 7 יח"ד וחזית מסחרית - בנק.
- קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
קביעת הוראות בגין קיר להריסה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםמיכלין

תיאור המיקום:
שכונת בית וגן.
קואורדינטה X 217/950
קואורדינטה Y 630/250
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט קו הכחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30341חלק64
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1787. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2011
פרסום להפקדה בעיתונים25/11/2011תאריך פרסום בעיתון: 21/11/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/11/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/11/2011
החלטה בדיון בהפקדה25/05/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/01/2010
קבלת תכנית16/09/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות201201324/04/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים132629/12/2011
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית201000825/05/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית