הרחבת יח"ד קיימות ותוספת קומה להרחבה והוספת יח"ד חדשה. רח' בן ציון גול,הבוכרים

תוכנית 8702

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת יח"ד קיימות ותוספת קומה להרחבה והוספת יח"ד חדשה. רח' בן ציון גול,הבוכרים
מספר: 8702
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 3 לאזור מגורים מיוחד.
ב. קביעת בינוי לתוספות בניה לבנין הקיים בשטח כמפורט להלן:
1. תוספות בניה בקומות קרקע א,ב, בחזית דרומית מזרחית ובקומות קרקע א, בחזית צפונית מערבית לשם הרחבות יח"ד קיימות באותן קומות.
2. תוספת קומה ג' חדשה לשם הרחבת יח"ד בקומה שמתחתיה ולשם הוספת יח"ד חדשה .
3. תוספת קומה ד' חלקית עבור יח"ד חדשה שבקומה ג' שמתחתיה.
4. תוספת מעלית בחזית צפונית של הבנין .
כל האמור לעיל בהתאם לנספח הבינוי.
ג. קביעת קוי בנין חדשים לתוספת הבניה.
ד. הגדלת שטחי הבניה בשטח החלקה וקביעת שטחי הבניה המירביים לתוספות כאמור ל- 481 מ"ר מהם 447 מ"ר שטחים עיקריים ו- 34 מ"ר שטחי שירות.
ה. הגדלת מספר קומות מירבי מ- 3 קומות ל- 4 קומות מעל קומת מקלט בחזית צפונית מערבית , ומ-3 קומות ל-5 קומות מעל קומת מקלט בחזית דרומית מזרחית .
ו. הגדלת מס' יח"ד מירבי מ- 12 ל- 13 יח"ד.
ז. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
ח. קביעת הוראות בגין בניה קיימת וגדרות להריסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםגול בן ציון

תיאור המיקום:
שכונת הבוכרים,
שטח בין קואורדינטות אורך 220/980 - 221/025
לבין קואורידינטות רוחב 633/360 - 633/400
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30085חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3276שינוי תכנית מתאר - שכ' הבוכריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/06/2007תאריך פרסום: 28/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5686. עמוד: 3385. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים15/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/05/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות30/01/2007
פרסום להפקדה ברשומות27/02/2006תאריך פרסום: 27/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5500. עמוד: 2064. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים17/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2006. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה16/11/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/08/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף10/06/2004
קבלת תכנית04/02/2003