הרחבת יח"ד רח' שטרן - שכ' קרית יובל

תוכנית 14281

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת יח"ד רח' שטרן - שכ' קרית יובל
מספר: 14281
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת יח"ד

עיקרי ההוראות:
1. שינוי ייעוד קרקע מאיזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ג' .
2. תוספת זכויות בניה 1396.05 מ"ר שטחים עיקריים , 508.23 מ"ר שטחי שירות , סה"כ 7265.00 מ"ר .
3. תוספת 1 קומות , סה"כ 5 קומות .
4. קביעת בינוי לתוספות בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות.
5. קביע קווי בנין לבניה .
6. קביעת השימושים בשטח למגורים ולבית כנסת .
7. קביעת שלבי ביצוע להקמת הרחבות הבניה .
8. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח .
9. קביעת הוראות בגין עצים לשימור .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםשטרן אברהם

תיאור המיקום:
שכונת קרית יובל ,
קואורדינטה X 217/150
קואורדינטה Y 629/175
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30415חלק225
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית14/10/2012
לא הוגשו התנגדויות14/10/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות16/08/2012תאריך פרסום: 16/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6460. עמוד: 5838. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים20/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה25/09/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/06/2011
קבלת תכנית04/01/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית201201914/10/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית201102125/09/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית