הרחבת ישוב קהילתי יד בנימין.

תוכנית בר/ 256

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת ישוב קהילתי יד בנימין.
מספר: בר/ 256
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הרחבת הישוב יד-בנימין ע"י תוספת שכונת מגורים
בת 500 יח"ד לאוכלוסיה דתית.
ב. הפשרת קרקע חקלאית.
ג. התווית דרכים.
ד. הקצאת קרקע לצרכי ציבור.
ה. הקצאת שטח לתיירות.
ו. התאמת ייעודי הקרקע עפ"י התכנית התקפה למצב המוצע.
ז. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים עפ"י פרק ג' סימן ז'
לחוק התכנון והבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב
נספחיםאקוסטיקה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקיד בנימין

תיאור המיקום:
ישוב: יד בנימין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4303חלק1, 17-18, 34, 43, 47-48, 58, 60, 6250, 57, 59, 63
4726חלק2
5446חלק11, 13-14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/12/2001תאריך פרסום: 10/12/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5038. עמוד: 710. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים16/11/2001תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/11/2001
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט07/11/2001
החלטה בדיון באישור תכנית14/10/2001
החלטה בדיון בהתנגדויות16/09/2001
פרסום להפקדה ברשומות24/05/2001תאריך פרסום: 24/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4989. עמוד: 2841. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים04/05/2001תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/04/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/04/2001
החלטה בדיון בהפקדה20/09/2000
קבלת תכנית25/11/1999