הרחבת ישוב

תוכנית בר/ 40/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת ישוב
מספר: בר/ 40/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת מושב קדרון והקצאת 67 מגרשים למגורים ע"י:
1. שינוי יעוד מאזור חקלאי לאיזור מגורים א', שצ"פ
ודרכים.
2. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאיזור מגורים א',
דרכים ושטח לחניה.
3. שינוי יעוד מדרך קיימת לאיזור מגורים א' ושצ"פ.
4. קביעת עקרונות בניה ופיתוח, כתנאים למתן היתר
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרקדרון

תיאור המיקום:
ישוב: קדרון
גוש 4708 מגרשים: 151,233
גוש 4707 מגרשים: 156,157,174,231

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4707חלק5, 23-24
4708חלק11, 23, 25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים13/08/1996תאריך פרסום בעיתון: 13/08/1996.
פרסום לאישור ברשומות28/07/1996תאריך פרסום: 28/07/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4431. עמוד: 4242. שנה עברית: התשנו .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/07/1996
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/06/1996
החלטה בדיון באישור תכנית08/05/1996
פרסום להפקדה ברשומות19/12/1995תאריך פרסום: 19/12/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4362. עמוד: 966. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים30/11/1995תאריך פרסום בעיתון: 30/11/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/11/1995
החלטה בדיון בהפקדה25/01/1995
קבלת תכנית14/11/1994