הרחבת כבולות התכנית - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת כבולות התכנית - עומר
מספר: 14/ 03/ 102
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת גבולות שטח התכנית התכנית המקורית המוכתבים
על ידי קוי הרמה של השטח.
התכנית מכילה כ- 1072 יחידות מגורים בסוגי בניה מגוונים.
חד משפחתי בקומה אחת ובשתי קומות.
דו-משפחתי בקומה מתחת ובשתי קומות.
טוריים בקומה איצ ובשתי קומוצ.
עצובם ומיקומם של מבנים לסוגיהם ייקבעו בתכנית בינוי
מפורטת לביצוע בק.מ. 1:500 אשר תוגש לאישור
הועדות בכל מקרה עם בקשת היתר בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/06/1974תאריך פרסום: 09/06/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2015. עמוד: 1636. שנה עברית: התשלד .
פרסום לאישור בעיתונים09/06/1974תאריך פרסום בעיתון: 09/06/1974. תאריך פרסום בעיתון: 09/06/1974. תאריך פרסום בעיתון: 09/06/1974.
החלטה בדיון באישור תכנית30/07/1973
פרסום להפקדה ברשומות10/05/1973תאריך פרסום: 10/05/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1916. עמוד: 1634. שנה עברית: התשלג .
פרסום להפקדה בעיתונים30/04/1973תאריך פרסום בעיתון: 30/04/1973. תאריך פרסום בעיתון: 30/04/1973.
החלטה בדיון בהפקדה29/01/1973
קבלת תכנית14/01/1973