הרחבת כפר יחזקאל

תוכנית ג/ 12342

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת כפר יחזקאל
מספר: ג/ 12342
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת מסגרת תכנונית ל- 70 נחלות נוספות על הקימות, לצורך השלמת כמות הנחלות המאושרות ע"י הרשות לתכנון של משרד החקלאות ועפ"י חוזה חכירה עם מנהל מקרקעי ישראל, ולצורך מתן אפשרות להוצאות היתרי בניה מכוחה, לפי סעיף 145 ז' לחוק.
ב. קביעת שימושים מותרים והוראות בניה בתחום התכנית .
ג. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש של הקרקע.
ד. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים, בהתאם להוראות פרק ג' סימון ז' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965 ( להלן: החוק).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועכפר יחזקאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20593חלק5930-31, 35, 56, 58, 78
23085חלק143, 149-160, 171, 217-226
23086חלק37-38, 83-8435-36, 44-48, 51, 59-63, 81-82, 97-99, 124-125, 143, 150-153, 159
23087חלק43, 63, 145-14628, 46-49, 55, 64-67, 73-76, 78-79, 81-82, 89-90, 92-95, 117, 139-144, 148, 150, 157
23088חלק36, 110
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4508חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 8184מושב כפר יחזקאלשינוי
תוכניתג/ 1760כפר יחזקאל ומעון חרודשינוי
תוכניתג/ 12331שינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחדשינוי
תוכניתג/ 12932שינוי יעוד לחקלאי מיוחד - רפת עוזי עשתשינוי
תוכניתג/ 13311שינוי יעוד לחקלאי מיוחד רפת עובד יביןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/08/2007תאריך פרסום: 20/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5705. עמוד: 4013. שנה עברית: התשסז .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט02/07/2007
פרסום לאישור בעיתונים29/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2007. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2007. עיתון: מעריב.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/06/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/05/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/03/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות07/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות27/09/2005תאריך פרסום: 27/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5441. עמוד: 4309. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים19/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2005. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2005. עיתון: הארץ.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט04/08/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/08/2005
החלטה בדיון בוולק"ח20/09/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית29/06/2004
החלטה בדיון בהפקדה20/01/2004
קבלת תכנית13/02/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים76414/06/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים75730/05/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200701629/05/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200600507/02/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים48418/10/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים29420/09/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים23929/06/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח18703/05/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200400220/01/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200300402/06/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200202131/07/2002