הרחבת מגרשי מגורים - שכונה 42 - כסייפה

תוכנית 7/ 03/ 324/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מגרשי מגורים - שכונה 42 - כסייפה
מספר: 7/ 03/ 324/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת מגרשים והגדלת היקפי הבניה באזור מגורים א' בשכונה מס' 42 בכסיפה כלהלן:
א. איחוד וחלוקת מגרשים ללא הסכמת בעלים.
ב. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א' ( מגרשים מס' 2-17, 300, 48-59, 103 חלק).
ג. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א' עם חזית מסחרית ( מגרשים מס' 1, 60, 103 חלק, 104- 106).
ד. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לחניה ציבורית המהווה כדרך שרות לאזור מגורים עם חזית מסחרית ( מגרשים מס' 103-106).
ה. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לדרכים מוצעות ( הרחבת דרכים).
ו. קביעת שטחי הבניה במירביים במגרשים לאזור מגורים א' ל- 105% מתוכם 80% המהווים שטחים עיקריים.
ז. קביעת שטחי הבניה מירביים במגרשים לאזור מגורים א' עם חזית מסחרית ל- 110% + 70 מ"ר לחזית מסחרית.
ח. קביעת התכליות והשימושים, ההנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי, והתנאים למתן היתר בניה.
ט. קביעת קווי הבניה המירביים במגרשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםכסייפהכסייפה

תיאור המיקום:
שכונה מס' 42

גושים וחלקות:
גוש 100076/5 (מוסדר)
גוש 100076 (בהסדר)
חלק מחלקות (פ- 134, 30, 28, 19, 7)
גוש רישום ישן (שומה) ארעי מס' :12
חלק מחלקות (19, 17, 16, 13)

מגרשים: 1-17 , 48-60, 103-106

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
76005חלק
100076חלק7, 19, 28, 30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 248/ 2תכנית מיתאר כסייפהשינוי
תוכנית7/ 03/ 324כסייפה, שכונה מס' 42.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/01/2006תאריך פרסום: 12/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5480. עמוד: 1226. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים06/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית07/11/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/09/2005
פרסום להפקדה ברשומות13/09/2005תאריך פרסום: 13/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5438. עמוד: 4224. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים12/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/07/2005
החלטה בדיון בהפקדה14/02/2005
קבלת תכנית03/01/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו02/01/2005