הרחבת מגרשים באזור התעשיה הישן - אילת

תוכנית 2/ 03/ 105/ 29

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מגרשים באזור התעשיה הישן - אילת
מספר: 2/ 03/ 105/ 29
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית חדשה לאזור מלאכה ותעשיה זעירה קיים
על ידי שינויים בייעודי הקרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת
בעלים וקביעת זכויות הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתאזור התעשיה

תיאור המיקום:
מקום: רחוב המוצר, רחוב הנפח ורחוב הסנדלר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40000חלק24, 34-36, 53-5548, 56
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 105/ 10אזור תעשיה מג' 66שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/08/2004תאריך פרסום: 26/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5324. עמוד: 3814. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים29/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2004. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית03/05/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2004
פרסום להפקדה ברשומות29/02/2004תאריך פרסום: 29/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5276. עמוד: 2065. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים05/02/2004תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/01/2004
החלטה בדיון בהפקדה17/11/2003
קבלת תכנית23/01/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400403/05/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים39030/03/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200301317/11/2003