הרחבת מושב "אשרת"

תוכנית ג/ 11166

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מושב "אשרת"
מספר: ג/ 11166
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תכנון שכונת מגורים חדשה כהרחבה והשלמה לישוב הקיים, הכוללת 83 יח"ד חד משפחתיות.
2. שינוי יעוד של אדמה חקלאית. קביעת שטחים לשימושים שונים בתחום התכנית בנוסף לשטחים המיועדים למגורים כגון שטחים למבני ציבור, דרכים, שפ"פ, שצ"פ, מתקן הנדסי ושטח חקלאי מיוחד.
3. התווית רשת דרכים וסיווגן.
4. יצירת קשר בין הישוב הקיים והמוצע לשטחים הירוקים הטבעיים בסביבה תוך שימור ערוץ הנחל ומקומות בעלי יחוד נופי וניצול שטחים אלו לתועלת הקהילה.
5. קביעת הוראות בניה במסגרת זכויות ומגבלות בניה, הן במובן כמותי והן במובן איכותי וחזותי וכמו כן קביעת עקרונות טיפול ושימור שטחים פתוחים.
6. קביעת הנחיות סביבתיות בנושא תשתית כבישים, מים, ביוב, תאורה, חשמל ופיתוח נופי בשטחים הציבוריים הפתוחים הפרטיים ושטח חקלאי מיוחד עפ"י הנספחים שהם חלק בלתי נפרד מתכנית זו.
7. הסדרת ציר הואדי ושימורו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשראשרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18686חלק2, 19
18692חלק3-4, 6, 16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5567חלוקת מגרשים מחדש, עמוקהשינוי
תוכניתג/ 3814אשרת עמקא ב'שינוי
תוכניתג/ 9083התווית דרכים, יעוד שטחים למבני מגורים ושטחים ירוקים, שינוי למתאר, מושב אששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/08/2004תאריך פרסום: 01/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5318. עמוד: 3548. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים16/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה15/06/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/06/2004
החלטה בדיון בוולק"ח02/02/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות29/01/2004
החלטה בדיון באישור תכנית29/01/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/08/2003
פרסום להפקדה בעיתונים20/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2003. עיתון: הארץ.
פרסום להפקדה ברשומות17/07/2003תאריך פרסום: 17/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5207. עמוד: 3502. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/07/2003
החלטה בדיון בהפקדה26/06/2002
קבלת תכנית10/02/1999