הרחבת מושב אדירים

תוכנית ג/ 13844

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת מושב אדירים
מספר: ג/ 13844
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביצוע הרחבת המושב ב- 120 יח"ד תוך שמירה על הצביון הכפרי.
2. פיתוח שכונת הרחבה אשר תשתב באופן מלא במערך הארגוני, החברתי והפיזי של היישוב.
3. קליטת אוכלוסיה חדשה ושילובה עם האוכלוסיה הקיימת.
4. הקצאת קרקע לצורכי ציבור.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת תכליות ושימושים מותרים לייעודי הקרקע בתכנית.
ב. קביעת הוראות ברמה מתארית ומפורטת לגבי צפיפות בנייה, הוראות איכות הסביבה ותשתיות והוראות נוספות.
ג. קביעת הוראות ברמה של תכנית מפורטת.
ד. קביעת הנחיות לעיצוב ארכיטקטוני ונופי.
ה. קביעת הוראות ליישום התכנית.
ו. קביעת תנאים לביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועאדירים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20768חלק46-47, 76, 132
20769חלק6-72, 5, 8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית13/06/2011
פרסום להפקדה ברשומות05/08/2010תאריך פרסום: 05/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6116. עמוד: 4236. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר02/08/2010
פרסום להפקדה בעיתונים25/06/2010תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/06/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/06/2010
החלטה בדיון בוולק"ח15/12/2003
החלטה בדיון בהפקדה25/06/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/04/2003
קבלת תכנית09/03/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34201200712/06/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון201100413/06/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים116902/08/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתוכניות ביוב ותשתית200900715/09/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200701016/07/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200400812/05/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים47415/12/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים28020/10/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח17204/08/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200300925/06/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה