הרחבת מושב אדרת

תוכנית מי/ 533/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת מושב אדרת
מספר: מי/ 533/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מאזור חקלאי א' , אזור משקי עזר, לאשור מגורים א' , לאזור חקלאי ב' , לשטח לבניני ציבור , לשטח ציבורי פתוח , לדרכים , לשטח למתקנים הנדסיים.
2. שינוי יעוד מגרשים 103 , 104 , 105 , 108 מאזור משקי עזר לאזור חקלאי ב' ובהם יותרו מגורים בלבד.
3. א. תוספת 8 נחלות חדשות ( מגרשים 2101- 2108) .
ב. הסבת 4 משקי עזר לנחלות (מגרשים 103 - 105 , 108 ).
ג. תוספת 71 יח"ד בייעוד מגורים א (מגרשים 2001 - 2071 ).
ד. כל זאת - בנוסף ל- 58 הנחלות הקיימות ביישוב, ו- 49 יח"ד המאושרות בתכנית מי/ 533/ א'.
4. תיקונים מקומיים בגבולות מגרשים , בהתאם למצב בפועל , בשטח.
5. שיוך מגרשים משקיים (משטחי לולים באזור חקלאי א' ) ליחידות משק ספציפיות.
6. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהאדרת

תיאור המיקום:
מושב אדרת,
שטח בין קואורדינטות 618/259 - 619/100 צפון
לבין קואורדינטות 199/050 - 200/070 מזרח
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34286חלק1, 34
34308חלק1, 3, 6, 8
34312חלק1-3, 6-8
34313חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
תוכניתמי/ 533קביעת יעודי קרקע - מושב אדרתשינוי
תוכניתמי/ 533/ אשינוי מספר חלקות למגורים ושינויי יעוד - מושב אדרתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/2004תאריך פרסום: 30/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5347. עמוד: 675. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים03/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 03/10/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/10/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 03/10/2004. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/09/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות24/06/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/01/2004
פרסום להפקדה ברשומות27/01/2004תאריך פרסום: 27/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5268. עמוד: 1746. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים05/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/12/2003
החלטה בדיון בהפקדה25/03/2003
קבלת תכנית29/04/2001