הרחבת מושב איתן

תוכנית 6/ 03/ 206/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מושב איתן
מספר: 6/ 03/ 206/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתחם א':
א. הרחבת מושב איתן ע"י הקמת שכונה קהילתית של 78 יח"ד. המושב מונה נכון למועד הפקדת התכנית 154 יח"ד (70 נחלות, ו- 14 יח"ד בשכונת בנים), סה"כ 232 יח"ד.
ב. שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים, דרכים, שטח ציבורי פתוח ושטח למבני ציבור.
ג. איחוד וחלוקת המגרשים בהסכמת הבעלים.
ד. שינוי גבולות נחלות 202, 201.
ה. ביטול מגרש למשק עזר.
ו. קביעת הנחיות, מגבלות וזכויות בניה.
ז. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ח. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מתחם ב':
א. שינוי יעוד משטח למבני ציבור למגורים א' - תוספת יח"ד אחת.
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים
ג. קבעת הנחיות, מגבלות וזכויות בניה

הערה: סה"כ יח"ד במושב איתן לאחר אישורה של תכנית זו יהא 233 יח"ד

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיראיתן

תיאור המיקום:
בתחום מועצה אזורית שפיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2995חלק61-62, 64-6574, 80, 82
2997חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/06/2009תאריך פרסום: 17/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5965. עמוד: 4432. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים31/05/2009תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/05/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות21/07/2008
פרסום להפקדה ברשומות20/02/2008תאריך פרסום: 20/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5777. עמוד: 2021. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר11/02/2008
פרסום להפקדה בעיתונים08/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/12/2007
החלטה בדיון בוולק"ח16/04/2007
החלטה בדיון בהפקדה22/05/2006
קבלת תכנית10/01/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה