הרחבת מושב אשבול

תוכנית 7/ 03/ 147/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מושב אשבול
מספר: 7/ 03/ 147/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת המושב על ידי שינויים
ביעודי קרקע, איחוד וחלוקה, וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםאשבול
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100246כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 147מושב עובדים אשבולשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/10/2000תאריך פרסום: 05/10/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4925. עמוד: 23. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים25/08/2000תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2000. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית24/07/2000
פרסום להפקדה בעיתונים31/03/2000תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2000. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות01/03/2000תאריך פרסום: 01/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4860. עמוד: 2815. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/01/2000
החלטה בדיון בהפקדה06/09/1999
קבלת תכנית24/03/1997