הרחבת מושב דקל

תוכנית 7/ 03/ 291/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מושב דקל
מספר: 7/ 03/ 291/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד חלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.
ב. שינוי ייעוד מאזור חקלאי ומאזור מגורים ומשק חקלאי: לאזור מגורים א', לאזור
מגורים ומשק חקלאי, לשטח לבנייני צבור, שצ"פים ודרכים.
ג. תוספת 4 נחלות + 116 יח' קהילתיות.
סה"כ קיים ומוצע יהיה: 100 נחלות + 116 יחידות קהילתיות.
ד. קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בנייה.
ה. קביעת תנאים למתן התרי בנייה.
ו. קביעת שימושים ותכליות בתחום ייעודי הקרקע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולדקל

תיאור המיקום:
בתחום מועצה אזורית אשכול

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100301חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 255ישוב פתחת שלוםשינוי
תוכנית7/ 03/ 291דקלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/04/2008תאריך פרסום: 09/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5793. עמוד: 2749. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים04/04/2008תאריך פרסום בעיתון: 03/04/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/04/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 04/04/2008. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית28/01/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2007
פרסום להפקדה ברשומות27/11/2007תאריך פרסום: 27/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5744. עמוד: 770. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים26/10/2007תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/09/2007
החלטה בדיון בוולק"ח04/09/2006
החלטה בדיון בהפקדה14/11/2005
קבלת תכנית26/06/2005