הרחבת מושב זמרת

תוכנית 7/ 03/ 149/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מושב זמרת
מספר: 7/ 03/ 149/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת המושב על ידי שינויים
ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבזמרת

תיאור המיקום:
ישוב: זמרת
גוש: ע-802

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
802חלק7
810חלק7
997חלק22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/07/1998תאריך פרסום: 09/07/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4661. עמוד: 4476. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים25/06/1998תאריך פרסום בעיתון: 25/06/1998.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/06/1998
החלטה בדיון באישור תכנית25/05/1998
פרסום להפקדה ברשומות26/03/1998תאריך פרסום: 26/03/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4631. עמוד: 2982. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים12/03/1998תאריך פרסום בעיתון: 12/03/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/02/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/02/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה25/02/1998
החלטה בדיון בהפקדה02/06/1997
קבלת תכנית24/03/1997