הרחבת מושב חצבה

תוכנית 30/ 03/ 313

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מושב חצבה
מספר: 30/ 03/ 313
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבה קהילתית במושב חצבה ע"י תוספת של 120 מגרשים מסוג "מגורים א" ו- 69 מגרשים לתיירות עם הנחיות מיוחדות.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע משטח בו לא חלה תכנית מקומית למגורים א, לתיירות, למתקנים הנדסיים, לשצ"פ, לשביל, לדרך מוצעת, לחניון, לדרך משולבת, לקרקע חקלאית.
ב. קביעת שימושים מותרים במגרשים השונים.
ג. קביעת זכויות בניה לשטחים עיקריים ולשטחי שרות.
ד. קביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערבה תיכונההערבה התיכונהחצבה

תיאור המיקום:
קואורדינטה מערב מזרח ? Y 520.500 (נ"צ מרכזי)
קואורדינטה דרום צפון ? X 227.000 (נ"צ מרכזי)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39052חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
לא הוגשו התנגדויות19/11/2012
פרסום להפקדה ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 735. שנה עברית: התשעג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/10/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית07/09/2012
פרסום להפקדה בעיתונים06/09/2012תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט02/09/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/08/2012
החלטה בדיון בהפקדה26/09/2011
החלטה בדיון בוולק"ח05/09/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/08/2011
קבלת תכנית01/08/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/07/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה