הרחבת מושב יבול

תוכנית 7/ 03/ 288/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מושב יבול
מספר: 7/ 03/ 288/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת המושב על ידי איחוד
וחלוקה, שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכוליבול

תיאור המיקום:
ישוב: יבול
גוש: 100303

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100303חלק1-7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/12/1998תאריך פרסום: 21/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4714. עמוד: 1395. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים24/11/1998תאריך פרסום בעיתון: 24/11/1998.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/11/1998
החלטה בדיון באישור תכנית31/08/1998
פרסום להפקדה בעיתונים19/06/1998תאריך פרסום בעיתון: 19/06/1998.
פרסום להפקדה ברשומות01/06/1998תאריך פרסום: 01/06/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4649. עמוד: 3848. שנה עברית: התשנח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/05/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/05/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה07/05/1998
החלטה בדיון בהפקדה02/03/1998
קבלת תכנית01/07/1997