הרחבת מושב יכיני

תוכנית 7/ 03/ 131/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מושב יכיני
מספר: 7/ 03/ 131/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.
ב. שינוי ייעודי קרקע מאזור חקלאי, משטח לבנייני ציבור, וממשקי עזר ( מגרשים לבעלי מקצוע)- לאזור מגורים א' ולשטח "חיץ חקלאי נופי".
ג. שינוי ייעוד קרקע משטח לבנייני ציבור לשטח ציבורי פתוח.
ד. קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בנייה.
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
ו. תוספת 100 יח"ד קהילתיות.
ז. ביטול קטע דרך והסדרת נחלות 7-8.
ח. הגדלת נחלה 33 להסדרת מבנה חורג.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגביכיני

תיאור המיקום:
בתחום מועצה אזורית שער הנגב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
893חלק9, 24
894חלק1-47, 49, 51-5850
895חלק1-65
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 131מושב יכינישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/09/2009תאריך פרסום: 24/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6000. עמוד: 39. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים28/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2009. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהתנגדויות18/05/2009
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2007תאריך פרסום: 08/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5735. עמוד: 483. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים02/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2007. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/09/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/08/2007
החלטה בדיון בוולק"ח01/01/2007
החלטה בדיון בהפקדה23/01/2006
קבלת תכנית29/03/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200900518/05/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200801117/11/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200800721/07/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200800512/05/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200800310/03/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים80325/09/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700305/03/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים51201/01/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים32018/12/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח24307/08/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600223/01/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה