הרחבת מושב יסודות עבור מפוני חבל עזה - מושב נצר חזני.

תוכנית בר/ 315

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת מושב יסודות עבור מפוני חבל עזה - מושב נצר חזני.
מספר: בר/ 315
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת מושב יסודות ע"י הקמת אזור מגורים ואזורים נוספים מצפון לשטח המחנה הקיים ובצמוד לו עבור מפוני חבל עזה - מושב נצר חזני, ויצירת מסגרת תכנונית המאפשרת הרחבה ופיתוח של המושב להיקף כולל של 350 יח"ד בתחום הישוב וכן יצירת מסגרת תכנונית לשטחים חקלאיים המיועדים עבור תושבי נצר חזני ותושבי מושב יסודות הקיים.

א. שינוי יעודי קרקע בתחום התכנית מאזורי מגורים א', מבני משק, מסחר וקרקע חקלאית במצב מאושר, לייועדים הבאים: מגורים , מגורים א', מגורים א-1 , מגורים א- 2 , מגורים א- 3 , מגורים א- 4 , מגורים א מיוחד, שטח ציבורי פתוח, מבנים ומוסדות ציבור, מבנים ומוסדות ציבור לחינוך, מסחר , תעסוקה ,מלונאות ונופש, ספורט ונופש, מבני משק, שטח לתעשיה - הרחבה, דרך ודרך משולבת.
ב. קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
ג. קביעת הוראות בניה: קביעת צפיפות, מרווחי בניה, גובה , הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ד. הרחבת והתוויות דרכים.
ה. שינוי מקומי בקו בניין לתוואי מסילת ברזל, כמסומן בתשריט לאזור מבני המשק בלבד.
ו. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות לשירותים כגון: דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל, גז וכו'.
ז. קביעת התניות לביצוע.
ח. קביעת הנחיות סביבתיות.
ט. איחוד וחלוקה בהסכמה עפ"י פרק ג' לחוק התכנון והבניה.
י. העתקת קו קולחים ע"פ תמ"א 34.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח נוף
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקיסודות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3602חלק35
3893חלק3, 107-108
3894חלק21, 24, 35
3895חלק5, 16
3908חלק1, 48, 59, 62-63, 69
3909חלק1, 36, 38, 50, 67-68
3910חלק1, 15-16, 3335
3911חלק1324
3912חלק7249, 63, 68
3913חלק38-40
3914חלק7, 28-33
3915חלק169-170, 172, 180, 182, 184, 186, 189, 191-193, 195-368168, 171, 178
5140חלק1513, 58, 63, 69
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים13/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות12/07/2007תאריך פרסום: 12/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5691. עמוד: 3522. שנה עברית: התשסז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה04/07/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/06/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות03/06/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/03/2007
פרסום להפקדה ברשומות29/03/2007תאריך פרסום: 29/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5647. עמוד: 2212. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים23/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2007. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בוולק"ח05/02/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/01/2007
החלטה בדיון בהפקדה22/01/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/01/2007
קבלת תכנית30/11/2006