הרחבת מושב כפר ורבורג

תוכנית 8/ 03/ 112/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מושב כפר ורבורג
מספר: 8/ 03/ 112/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים על ידי
שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכפר ורבורג

תיאור המיקום:
ישוב: כפר ורבורג
גוש: 2748 חלקות: 10 - 13 ארעיות, 48 ארעיות
גוש: 2748 ח"ח 9 ארעית
גוש: 2746 חלקה: 35 ארעית
גוש: 2746 ח"ח 22 ארעית, 33 ארעית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2746חלק12, 22-24
2748חלק10, 16-17, 54, 56
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 112/ 1שינוי יעודביטול
תוכנית8/ 03/ 112תבע בסיסית(ישןד/1/719)שינוי
תוכנית8/ 03/ 112/ 3כפר ורבורג, תיקון לת.ב.ע. 719/דביטול
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/10/1997תאריך פרסום: 09/10/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4574. עמוד: 18. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים19/09/1997תאריך פרסום בעיתון: 19/09/1997.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/09/1997
החלטה בדיון באישור תכנית21/07/1997
החלטה בדיון בהתנגדויות21/07/1997
פרסום להפקדה ברשומות10/04/1997תאריך פרסום: 10/04/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4510. עמוד: 2938. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים14/03/1997תאריך פרסום בעיתון: 14/03/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/03/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו12/03/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה12/03/1997
החלטה בדיון בהפקדה16/12/1996
קבלת תכנית16/04/1996