הרחבת מושב מבועים

תוכנית 7/ 03/ 192/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית לדיור לאומי
שם: הרחבת מושב מבועים
מספר: 7/ 03/ 192/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת מרכז קהילתי מבועים ע"י תוספת 222 יחידות דיור, הגדלת שטחים למבנים ומוסדות הציבור וקביעת שטחים למסחר וספורט ונופש.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת גבולות היישוב מבועים.
2. שינוי שטח ללא יעוד לדרכים, מגורים א', ש.צ.פ., מבנים ומוסדות ציבור, מתקנים הנדסיים, מסחר וספורט ונופש.
3. קביעת הוראות ומגבלות לבניה.
4. קביעת הוראות לפיתוח השטח הכולל.
5. קביעת שלבים לפיתוח.
6. קביעת מערכת דרכים והתחברויות למערכת הדרכים האזורית.
7. קביעת תכליות, שימושים מותרים ומגבלות בניה.
8. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
9. קביעת הוראות סביבתיות.
10. שינוי יעודים: - שינוי יעוד משטח מסחרי לשטח למוסדות ציבור.
- שינוי יעוד משטח למוסדות ציבור לשטח ספורט ונופש.
- שינוי יעוד משטח לדרך לשטח ספורט ונופש, ולשטח למוסדות ציבור.
- שינוי יעוד משטח לחנייה לשטח למוסדות ציבור, לשטח ספורט ונופש.
- קביעת שטח לעיבוד חקלאי עם הוראות מיוחדות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - מצב מוצע
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - מצב מאושר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםמבועים

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 167/625
קואורדינטה Y 595/250

מרכז קהילתי מבועים בצומת כבישים 293 ו-2932.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4חלק1
100240חלק9
100246חלק11-106, 108-143, 145-148, 150-163, 166-173, 175-190, 199-2001, 5, 9-10, 144, 149, 164, 174, 196
100559חלק2-109, 111, 113-120110, 112
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 39מרכז כפרי מבועיםשינוי
תוכנית7/ 03/ 192/ 8שינוי לתכנית מפורטת - אזור מבועיםכפיפות
תוכנית7/ 03/ 192/ 7אזור בניני ציבור - מבועיםשינוי
תוכנית7/ 03/ 192/ 13מבועים - מגרש מגורים מספר 507כפיפות
תוכנית7/ 03/ 192/ 6מרכז כפרי מבועים - שמעוניםכפיפות
תוכנית7/ 03/ 192/ 5מרכז כפרי מבועיםשינוי
תוכנית7/ 03/ 192/ 14מגרש 553 - מרכז מבועיםכפיפות
תוכנית7/ 03/ 192/ 15מגרש 517 - מבועיםכפיפות
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםכפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכנית2/ 1080/ 4מבועיםכפיפות
תוכנית1/ 1080/ 4מבועיםכפיפות
תוכנית3/ 1080/ 4מבועיםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הוגשו התנגדויות05/11/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר20/09/2012
פרסום להפקדה ברשומות27/08/2012תאריך פרסום: 27/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6464. עמוד: 6082. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית27/08/2012
פרסום להפקדה בעיתונים24/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2012. עיתון: עיתון יומי ב. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2012. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט22/08/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/08/2012
החלטה בדיון בוולק"ח02/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה03/06/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/05/2012
התכנית הועברה לטיפול הועדה לדיור לאומי08/02/2012
קבלת תכנית10/08/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית