הרחבת מושב מנוחה

תוכנית 6/ 03/ 183/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מושב מנוחה
מספר: 6/ 03/ 183/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת המושב על ידי שינויים
ביעודי הקרקע, איחוד וחלוקת מגרשים וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישמנוחה

תיאור המיקום:
ישוב: מנוחה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1698חלק22-25, 57
1700חלק8-9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/10/1999תאריך פרסום: 31/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4814. עמוד: 768. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים07/10/1999תאריך פרסום בעיתון: 07/10/1999.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה29/08/1999
החלטה בדיון באישור תכנית05/07/1999
פרסום להפקדה ברשומות25/11/1997תאריך פרסום: 25/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4591. עמוד: 740. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים14/11/1997תאריך פרסום בעיתון: 14/11/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/11/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה04/11/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/11/1997
החלטה בדיון בהפקדה02/06/1997
קבלת תכנית09/02/1997