הרחבת מושב נועם

תוכנית 6/ 03/ 114/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מושב נועם
מספר: 6/ 03/ 114/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת 72 יח"ד להרחבה קהילתית במושב נועם

עיקרי ההוראות:
* שינוי ייעוד של קרקע חקלאית למגורים,דרכים, שצ"פ.
* קביעת שימושים המותרים לכל ייעוד קרקע.
* קביעת הוראות בנייה:
קביעת צפיפות,
קביעת מרווחי בנייה,
קביעת גובה בניינים
הנחיות בינוי,
הנחיות לעיצוב אדריכלי
* התוויית דרכים
* קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים כגון: דרכים, ביוב , ניקוז, תקשורת, חשמל, גז, וכו'.
* קביעת תנאים למתן היתרי בנייה
* קביעת שלבי ביצוע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירנעם

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 180000
קואורדינטה Y 608500

מושב נועם נמצא דרומית לעיר קרית גת
בתחום מועצה אזורית שפיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2961חלק4-19, 21-34, 38-48, 50-56, 601-3, 35-37, 49, 61, 67, 69
2963חלק1
2968חלק8-34
2986חלק1, 14
3033חלק4, 9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 114/ 3תוספת 26 יחידות קהילתיות במושב נועםכפיפות
תוכנית6/ 02/ 224תכנית מתאר שפירפירוט
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות05/12/2011
פרסום להפקדה ברשומות10/04/2011תאריך פרסום: 10/04/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6222. עמוד: 60. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית08/04/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2011
פרסום להפקדה בעיתונים11/03/2011תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט22/02/2011
החלטה בדיון בהפקדה31/01/2011
קבלת תכנית02/01/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו03/11/2010
החלטה בדיון בוולק"ח04/01/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/01/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות