הרחבת מושב עוצם -

תוכנית 6/ 03/ 196/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מושב עוצם -
מספר: 6/ 03/ 196/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת המושב המושב על ידי
שינויים ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישעצם

תיאור המיקום:
ישוב: עצם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3095חלק38
3096חלק71-72
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/11/1997תאריך פרסום: 13/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4586. עמוד: 580. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים31/10/1997תאריך פרסום בעיתון: 31/10/1997.
החלטה בדיון באישור תכנית01/09/1997
פרסום להפקדה ברשומות22/05/1997תאריך פרסום: 22/05/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4523. עמוד: 3580. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים16/05/1997תאריך פרסום בעיתון: 16/05/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/05/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/05/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה07/05/1997
החלטה בדיון בהפקדה09/09/1996
קבלת תכנית28/07/1996