הרחבת מושב עין יהב

תוכנית 30/ 03/ 306

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מושב עין יהב
מספר: 30/ 03/ 306
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הרחבת מערך המגורים במושב לקליטת 112 משפחות נוספות.
2. הוספת שטחי תיירות בצמידות למגרשי מגורים.
3. הוספת שטחי תעסוקה בשטחים מרוכזים.
4. הסדרת נושאי תנועה וחניה.
5. הוספת שטחי שירות.
6. ריכוז כל הנחיות תכניות קודמות במסגרת אחת.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעודי קרקע חקלאית למטרות מגורים, תיירות, מבני משק, שצ"פ , מתקנים הנדסיים,חניון ודרכים, תעשייה קלה ומלאכה
2. שינוי ייעוד אזור תעשיה לאזור מבני משק.
3. שינוי ייעוד אזור ציבורי פתוח ואזור מגורים - לתיירות.
4. קביעת התכליות המותרות בכל אחד מיעודי הקרקע ופירוטן.
5. קביעת הוראות בניה.
6. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
7. קביעת הנחיות והוראות לשימור ואיגום מי נגר עילי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערבה תיכונההערבה התיכונהעין יהב

תיאור המיקום:
222400 קואורדינאטה X
507400 קואורדינאטה Y

מושב עין יהב - התכנית כוללת את הישוב הקיים ומוסיפה לו שטחים נוספים בעיקר ממערב ומדרום, צמוד לישוב ומדרום לנחל נקרות.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39044חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית30/ 03/ 111/ 5מושב עין יהבשינוי
תוכניתמשד/ 27תכנית לצרכי הסדרי רישום - עין יהב והסביבהשינוי
תוכנית30/ מק/ 3006מושב עין יהבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות05/12/2011
הוגשו התנגדויות03/08/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר07/07/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2011תאריך פרסום: 26/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6255. עמוד: 5117. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים20/05/2011תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית19/05/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט18/05/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/05/2011
החלטה בדיון בוולק"ח05/07/2010
החלטה בדיון בהפקדה04/02/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/02/2007
קבלת תכנית28/01/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201101205/12/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים125607/07/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201100616/05/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים55405/07/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב201000224/02/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים54901/02/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב200900713/12/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים54707/12/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח29207/09/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב200900415/07/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200900504/02/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות