הרחבת מושב פעמי תש"ז

תוכנית 7/ 03/ 138/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מושב פעמי תש"ז
מספר: 7/ 03/ 138/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת המושב על ידי שינויים
ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםפעמי תש"ז

תיאור המיקום:
ישוב: פעמי תש"ז
גושים: 100239

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100239חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/11/1998תאריך פרסום: 24/11/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4702. עמוד: 742. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים29/10/1998תאריך פרסום בעיתון: 29/10/1998.
החלטה בדיון באישור תכנית31/08/1998
פרסום להפקדה בעיתונים05/06/1998תאריך פרסום בעיתון: 05/06/1998.
פרסום להפקדה ברשומות01/06/1998תאריך פרסום: 01/06/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4649. עמוד: 3848. שנה עברית: התשנח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/05/1998
החלטה בדיון בהפקדה06/04/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו06/04/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה06/04/1998
קבלת תכנית24/06/1996