הרחבת מושב רווחה

תוכנית 6/ 03/ 140/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מושב רווחה
מספר: 6/ 03/ 140/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת מושב רווחה אזור
מגורים א' על ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיררוחה

תיאור המיקום:
ישוב: רוחה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2952חלק20-24
2953חלק15-21
2954חלק38, 51
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/11/1997תאריך פרסום: 04/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4581. עמוד: 223. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים31/10/1997תאריך פרסום בעיתון: 31/10/1997.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/09/1997
החלטה בדיון באישור תכנית08/09/1997
פרסום להפקדה ברשומות12/06/1997תאריך פרסום: 12/06/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4531. עמוד: 3788. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים06/06/1997תאריך פרסום בעיתון: 06/06/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/05/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/05/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה11/05/1997
החלטה בדיון בהפקדה16/12/1996
קבלת תכנית19/03/1996