הרחבת מושב שדה דוד

תוכנית 6/ 03/ 198/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מושב שדה דוד
מספר: 6/ 03/ 198/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונה חדשה אזור
מגורים א' על ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיששדה דוד

תיאור המיקום:
ישוב: שדה דוד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3140חלק25-26, 112, 124
3141חלק1, 15, 38
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/05/1998תאריך פרסום: 22/05/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4647. עמוד: 3789. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים08/05/1998תאריך פרסום בעיתון: 08/05/1998.
החלטה בדיון באישור תכנית27/04/1998
פרסום להפקדה ברשומות02/03/1997תאריך פרסום: 02/03/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4499. עמוד: 2421. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים28/02/1997תאריך פרסום בעיתון: 28/02/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/02/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/02/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה11/02/1997
החלטה בדיון בהפקדה09/09/1996
קבלת תכנית14/02/1996