הרחבת מושב שקף

תוכנית 6/ 03/ 222/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מושב שקף
מספר: 6/ 03/ 222/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית למושב לרבות הרחבה למגורים בהיקף של 115 יח"ד ע"י איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
שינויים בייעודי קרקע וקביעת הנחיות זכויות ומגבלות הבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיששקף

תיאור המיקום:
בתחום מועצה אזורית לכיש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3122חלק12, 16
3123חלק3-4, 6-7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 222/ 1שינוי משטח לבניני ציבור לאזור מגורים מושב שקףשינוי
תוכנית6/ 03/ 222מושב שקףשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/07/2009תאריך פרסום: 06/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5973. עמוד: 4703. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים12/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט08/06/2009
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/06/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות20/04/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית08/01/2008
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית04/12/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/11/2007
פרסום להפקדה ברשומות27/11/2007תאריך פרסום: 27/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5744. עמוד: 773. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים02/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/10/2007
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/10/2007
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2005
קבלת תכנית27/07/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו19/09/2004
החלטה בדיון בוולק"ח02/06/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה